OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - Klub priateľov regiónu

KLUB PRIATEĽOV REGIÓNU
DESIGN byDerich
Prejsť na obsah
Ochrana osobných údajov:
 
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.
  
PREVÁDZKOVATEĽ:
KLUB  PRIATEĽOV  REGIÓNU  o.z.
NÁM. SNP  130,958 01 PARTIZÁNSKE
zapísaná v evidencií občianskych združení

IČO: 53046609
DIČ:8139191418
nie sme platcami DPH
Bankové spojenie: SK4683300000002101824171
Fio Banka
Kontaktné údaje:
email: info@kprp.sk
telefón: +421 911 724 131

Rozsah osobných údajov
 
Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame, tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame ako osobné údaje našich zákazníkov, ako aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas.
Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:
 
Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).
Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.
Informácie o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup. Informácie o využívaní nášho eshopu a podobne.
Záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.
Transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach.
Geolokalizačné údaje, ide o geografické údaje z webového prehliadača počítača alebo z mobilných aplikácií. Tieto údaje môžu slúžiť na odporučenie najbližšej predajne.
 
Účely spracúvania osobných údajov
 
Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu.
Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.
Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.
 
Právne základy spracúvania osobných údajov
 
Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov prípadoch keď
Je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad  kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o  vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu, objednaním tovaru na našom e-shope).
Alebo  je spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktoré sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom.
Alebo ste nám udelili váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracúvanie s cieľom  prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam.

Kategórie príjemcov.
 
Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:
  
Kuriérske a prepravné spoločnosti
Marketingové agentúry a call centrá
Poskytovatelia IT služieb a telekomunikačný operátori
Advokátske a právne kancelárie
Znalci a súdny znalci
Inkasné spoločnosti a exekútori
Súdy a orgány činné v trestnom konaní
Účtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia
Doba uschovávania osobných údajov.
V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než  svoj súhlas neodvoláte, najviac však 30 mesiacov od jeho udelenia.
V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ  nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k životnému cyklu, zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.
V prípade plnenie zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas  ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok.
V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po  dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

Vaše práva ako dotknutých osôb.
Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva.

Máte právo na prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
Máte právo  na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť  spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba  na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
Máte právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.
Máte právo  na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému  prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.
Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220.
 
Kde a ako môžete svoje práva uplatniť.
 
Vaše práva môžete uplatniť  e-mailom na info@kprp.sk, alebo písomne na adrese: KLUB PRIATEĽOV REGIÓNU o.z. NAM. SNP  130 PARTIZÁNSKE 95801.
Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať.
Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.
  
Kontaktné informácie:
Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 911 724 131, e-mailom na info@kprp.sk, alebo písomne na adrese: KLUB PRIATEĽOV REGIÓNU o.z. NAM. SNP  130 PARTIZÁNSKE  95801.
 
Návrat na obsah